Historie-1

Audonicons baggrund og historie gennem tiderne

Audonicons historie


I begyndelsen af 1970`erne var der tre Rudolf Steiner skoler i Danmark. For at blive lærer ved en af disse sko-ler var det nødvendigt at gennemgå en uddannelse i udlandet.

   Efter etableringen af børnehavesemi-nariet i begyndelsen af 1970`erne stod det klart at der fremover ville blive etableret flere Rudolf Steiner børneha-ver og dermed ville Steiner skolerne også få behov for at vokse i størrelse og antal; men skolerne ville mangle lærere.

   Der var derfor et stort behov for et kursus i Rudolf Steiner pædagogik her-hjemme.

   Rudolf Steiner skolen i Århus havde længe næret et ønske om at etablere et sådant kursus. Lærer­kollegiet stille-de sig bag planerne om oprettelse af en Steiner-læreruddannelse i Dan-mark, og bevilgede den meget erfarne lærer Holger Mellerup et fri-år i skole-året 1975/76 for til at kunne forberede et sådant kursus.

   Den 22. august 1977 begyndte så i Sydskolens regi et 1-årigt kursus i Ru-dolf Steiner pædagogik.

   I 1950 blev den første Rudolf Steiner skole, Vidar Skolen grundlagt i Køben-havn. 5 år senere i 1955 grundlagdes Rudolf Steiner skolen i Århus. Herefter gik der 15 år før skolen i Odense blev grundlagt i 1970.

   En stor og vanskelig opgave for disse skoler var at skaffe uddannede Rudolf Steiner lærere. For at få en sådan ud-dannelse måtte man dengang tage til udlandet - i Schweitz, i Tyskland eller i Sverige.

   I 1972 blev Børnehaveseminariet i København grundlagt (i øvrigt 2 år før noget tilsvarende skete i Tyskland), og i den forbindelse kom grundlæggeren Inger Brochmann til skolen i Århus for at fortælle om uddannelsen og om 

hvordan dette initiativ ville betyde mu-ligheder for oprettelse af en række Ru-dolf Steiner børnehaver i Danmark.

   Det blev herved klart, at forældrene til børnehavebørnene formentlig gerne ville have mulighed for, at deres børn, når de nåede skolealder, fortsat kunne nyde godt af Rudolf Steiners pædago-giske ideer. Dette ville betyde, at man i de kommende år måtte forvente opret-telse af en række nye Rudolf Steiner skoler i Danmark og dermed et øget behov for Rudolf Steiner skolelærere.

  Den erfarne lærer Holger Mellerup fik stillet spørgsmålet, hvordan man i sko-lebevægelsen skulle klare denne store opgave. Det viste sig, at det lige præcis var det spørgsmål, Holger Mellerup i nogle år havde ventet på, for at kunne gå i gang med grundlæggelsen af en læreruddannelse i Danmark.

   Der var som nævnt allerede på dette tidspunkt mangel på uddannede lære-re, og det kunne let forudses, at denne mangel ville blive langt værre i de kommende år. Det var dog muligt for lærerkollegiet på Aarhusskolen at fri-gøre Holger Mellerup til forberedelsen af en egentlig læreruddannelse. I 1976 blev Holger Mellerup bevilget et friår til denne forberedelse og i 1977 begynder et 1-årigt kursus i Rudolf Steiner pæ-dagogik i Århus.

   Stor tilstrømning af elever til skolen i Aarhus betød oprettelse af parallel-klasser med henblik på oprettelse af en

yderligere skole i Aarhus. Det var der-for vanskeligt at skaffe plads til lærer-uddannelsen ved skolen i Aarhus.

I 1979 omdannedes uddannelsen til en privat højskole. Til støtte for høj-skolen grundlagdes "Højskoleforenin-gen for Rudolf Steiner Pædagogik" den 24. april 1979. Højskoleforeningen gik i gang med at søge efter lokaler eller byggegrund til at huse højskolen. Man kom herunder i forbindelse med Skan-derborg kommunes borgmester Ejnar

Jakobsen. Borgmesteren så meget vel-villigt på idéen om at få en højskole til Skanderborg. Den 3. september 1979 flyttede uddannelsen til Skanderborg i midlertidige lokaler på Mallinggård. Uddannelsen blev 2-årig. Senere blev en undervisningspavillon på 250 m2 opført - også som en midlertidig løs-ning, da planerne om at opføre en egentlig højskolebygning nu blev mere konkrete.

  Kommunen kunne anvise et 40.000 m2 stort grundstykke til opførelse af en højskole, som efterhånden skulle udvi-des til et kulturpædagogisk center, der bl.a. kunne omfatte en Rudolf Steiner skole, en Rudolf Steiner børnehave, et bibliotek, bogsalg, antroposofiske grup-per, et køkken og meget andet.

  En stor opgave for Højskoleforenin-gen blev nu at skaffe kapital til er-hvervelse af et passende grundstykke og til opførelse af en højskolebygning. Medlemstallet voksede fra 30 ved det stiftende møde til 360 i oktober 1980.

   Bestyrelsesmedlem ved Vidarskolen i København, Poul Damgård, som havde en entreprenørforretning, stillede inve-steringsfondsmidler på 2,5 mio. til rå-dighed for opførelsen af højskolebyg-ningen og Lauritzen Fonden bevilger et rente- og afdragsfrit lån på 1,5 mio. kr. til samme formål.

   I juni 1981 er antallet af Rudolf Stei-ner skoler i DK vokset til 10 skoler og efter sommerferien ville der være 13 skoler. Så den oprindelige antagelse om, at antallet af skoler ville vokse, viste sig altså at slå til.

   Højskoleforeningen forhandlede med kommunen og opnåede, at foreningen kontant for 1 mio. kr. kunne købe et 16.000 m2 stort grundstykke i 1982. Til køb af grund havde medlemmer og fonde bidraget med 700.000 kr. – de sidste 300.000 kr. hidrørte fra et bank-lån, som Højskoleforeningen havde op-taget.